“มนัญญา” ลุยตรวจเยี่ยมสหกรณ์นิคมวังทอง เร่งขับเคลื่อนผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งถึงมือผู้บริโภคผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.พิษณุโลก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายประยุต พันธ์สัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร เข้าร่วม ณ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ยังได้เยี่ยมชมโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ การจำหน่ายผลผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยมีผลิตภัณฑ์ เช่น มะม่วงแปรรูป กบในกระชัง โกโก้ เป็นต้น

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน และพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบ “ซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” สร้างกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเน้นย้ำส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งตรงผู้บริโภคผ่านร้านค้าโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ กระจายผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจ.พิษณุโลก มีจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด

สำหรับสหกรณ์นิคมวังทอง จํากัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณในโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตร ปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 850,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟต์ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสมาชิก และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินกิจการ และเพื่อให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกเกษตรกร สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรวบรวม การจัดจำหน่าย และการแปรรูปผลิตมะม่วง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์และบริหารจัดการผลผลิตมะม่วงในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนปีงบประมาณ 2563 มูลค่า 114,000 บาท โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชนฯ ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ มูลค่า 595,000 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2519 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม มีสมาชิก 23 กลุ่ม ดูแลในเขตอ.วังทอง และอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 1,393 คน ให้บริการ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ข้าวเปลือกและมะม่วง) และธุรกิจเงินรับฝาก.