กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมการข้าว ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer มีความพร้อม ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรด้านข้าว มุ่งเน้นให้องค์ความรู้ทั้งในแง่ด้านการผลิต การตลาด มีการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ทำให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และที่สำคัญคือ การปรับตัว เกษตรกรจะสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ ต่อไปได้ การปรับตัวของเกษตรกร จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป้าหมายการพัฒนาการเกษตรของประเทศบรรลุผลสำเร็จได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าว ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โดยการนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปอบรมตามสถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าว หลังจากที่เกษตรกรเข้ารับการอบรม เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านการปลูกข้าวได้ และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ที่มีสู่เกษตรกรในกลุ่ม ในชุมชน และผู้ที่สนใจ โดยนำมาต่อยอดผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพการทำนาที่ทันสมัยและหลักสูตรการพัฒนาให้เป็นชาวนาชั้นนำ เพิ่มศักยภาพการผลิตและผลผลิตได้อย่างดีเยี่ยม

นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การดำเนินงานสำหรับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชจะแบ่งโครงสร้างของศูนย์ออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่มหลัก กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มวิชาการ ซึ่งดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว การแปรรูปข้าว การป้องกัน การกำจัดศัตรูข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โครงการ GAP โครงการข้าวอินทรีย์ จัดนิทรรศการคลินิกเกษตร โครงการข้าวครบวงจร กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด และพันธุ์หลัก คุณภาพดีตรงตามพันธุ์ สนับสนุนส่วนราชการ จำหน่ายแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกร ฝึกอบรม Smart Farmer โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการศูนย์ข้าวชุมชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

“การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ด้านข้าว ของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ทางศูนย์ฯ จะแนะนำให้เกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ ปรับเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานจากกรมการข้าว เพราะจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการดูแลต่าง ๆ ผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นทำให้รายได้สูงขึ้นตามมาด้วย โดยทางศูนย์ฯ จะนำเกษตรกรไปอบรมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช”นางดลตภร โพธิ์ศิริ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *