ข้อมูลเป็นเรื่องของชัยชนะ โดยเฉพาะในชัยชนะทางธุรกิจ และไม่เว้นแม้แต่ชัยชนะสำหรับงานเกษตรด้วยเช่นกัน

ข้อมูลหรือ Data จึงเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้ที่ต้องพึ่งพาในการทำงานด้านการเกษตร เพราะข้อมูลที่มีในแปลงการเกษตรของตัวเองอย่างครบถ้วน จะช่วยให้เป็นตัวกำหนดผลผลิต การวางแผน สภาพอากาศ น้ำ อันเป็นองค์ประกอบหลักของการทำเกษตร รวมไปถึงข้อมูลยังพันเกี่ยวไปถึงราคาสินค้าการเกษตร ที่เกษตรกรเล็งจะสร้างกำไรและวางแผนทิศทางของตัวเองได้

ความสำคัญของ Data จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐบาลขยับเข้ามาลุยในงานนี้มากขึ้น โดยเฉพาะกับการใช้ข้อมูล หรือ Data สำหรับสินค้าการเกษตรที่จะช่วยให้การขายสินค้าตรงตามความต้องการของตลาดโลก เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้กับวงจรธุรกิจการเกษตร

ภาพที่เห็นจึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ามาร่วมกันสร้างฐานฐานข้อมูลการเกษตรและการค้าร่วมกัน เพื่อใช้สำหรับการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่ม ตรงกับความต้องการของตลาด ในประเทศและต่างประเทศ ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ในราคาสูง มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดจนยกระดับให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (Local to Global)

ทิศทางล่าสุดจากความร่วมมือกันระหว่างสองบิ๊กกระทรวง หลังจากวงประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาให้ข้อมูลว่า ผลการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการสร้างและการใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ระยะต่าง ๆ คือ

ระยะเร่งด่วน (Quick win) เป็นการจัดทำข้อมูลและออกแบบการแสดงผลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้วยการนำเสนอข้อมูลแบบ Dashboard ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำข้อมูลของสินค้ามันสำปะหลัง เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลทุกมิติตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างสมบูรณ์ อาทิ ราคา ต้นทุน โครงสร้างในการผลิต ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม ปริมาณและมูลค่าในการนำเข้า-ส่งออก

ระยะถัดไป (มิถุนายน 2564) จะจัดทำข้อมูล Dashboard ในสินค้าเกษตรที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา และระยะยาว (ปี 2565) จะขยายไปยังกลุ่มสินค้าเกษตรอื่น อาทิ กลุ่มสินค้าอาหารที่มีศักยภาพ เช่น อาหารฮาลาล สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าบูรณาการร่วมตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ด้วยพันธกิจการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” การสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

ภาพที่เห็นจึงชัดเจนว่าการใช้ข้อมูล หรือ Data นับว่าสำคัญอย่างมากต่อการเดินหน้าในภาคผลิตการเกษตร ที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จะช่วยให้เกษตรกรได้เห็นทิศทางความต้องการของตลาด และคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการ อันจะเป็นตัวแปรสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *