ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางช่องยูทูป Sonchitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) ในประเด็น “แฉทุนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทย” นั้น ตนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนและเกษตรกรเป็นวงกว้าง จึงขอชี้แจงในกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วรรคมาตรา 57 (5) โดยในกรณีของนายชลธี นุ่มหนู นั้น เป็นข้าราชการในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร

ดังนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้คำนึงถึงประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ และเล็งเห็นว่า ผอ.ชลธี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมากกว่า 32 ปี จึงเหมาะสมที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวไปขยายผลระดับประเทศในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าพืช ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย

สำหรับกรณีใบรับรอง GAP จำนวน 8 หมื่นฉบับเกี่ยวกับทุเรียน ที่ต้องปรับรหัสรับรองรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปจีนและประเทศอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการ โดย มกอช. ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (รหัสเครื่องหมาย Q) เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเลขรหัสเครื่องหมาย Q มีระยะเวลาดำเนินการปรับเปลี่ยนรหัสเครื่องหมาย ระหว่างพฤศจิกายน 2563-พฤศจิกายน 2565 และจะปรับเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดภายในธันวาคม 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ โดยขณะนี้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รหัสเครื่องหมาย Q ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์กว่า 2 แสนราย

ปัจจุบันมีเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าที่เข้มงวดทั้งในแง่คุณภาพสินค้าและสุขอนามัยพืช เช่น สินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ได้แก่ GAP และ GMP รวมถึงต้องมีการส่งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q เพื่อเป็นการยืนยันสินค้าเกษตรของไทยด้วย โดยเฉพาะผลไม้ส่งออก เช่น ทุเรียน มังคุด และลำไย มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. ได้ร่วมกันปรับปรุงรหัสเครื่องหมาย 0 สำหรับผลไม้ที่ส่งออกจีนให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว และจะแจ้งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตรที่ปรับปรุงทั้งหมดให้หน่วยงานตุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ/เกษตรกรไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *