กรมวิชาการเกษตร MOU

กรมวิชาการเกษตร แพ็ก 4 ผู้ประกอบการ จับมือทำ MOU ให้ใช้สิทธิ์ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง”  “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าว” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง”ยกระดับปุ๋ยชีวภาพ ช่วยเศรษฐกิจเกษตรกร พางานเกษตรไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0

อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่ชัดเจนในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลงานวิจัยทางการเกษตรมาปรับใช้แก้ปัญหาการผลิตภาคการเกษตร ทั้งในด้านการพัฒนาเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยการพัฒนาต่อยอดขยายผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

กรมวิชาการเกษตร MOU

ทั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จที่กรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัยด้านการเกษตร สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับพืช พร้อมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาถ่ายทอดขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในวงกว้างอย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีราคาถูก และยังช่วยยกระดับภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของไทย ให้สามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

กรมวิชาการเกษตร MOU

และกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งมีผลงานวิจัยมากมายที่เป็นองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชทางการเกษตร และได้มีการขับเคลื่อนผลงานวิจัยปรับใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบูรณาการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น

กรมวิชาการเกษตร MOU

ดังนั้นผสานความร่วมมือขยายผลปรับใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่ภาคเอกชน อาทิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง” “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าว” และ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” โดยนวัตกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 บริษัท คือ บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท อะโกรไบโอเมท จำกัด บริษัท ไบโอฟิล เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จำกัด มารองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปขยายผลดำเนินการผลิตต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาผลิตพืชภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น พร้อมยกระดับสินค้าเกษตรของไทยสู่มาตรฐานสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *